Tietosuojaseloste työnhakija


1. Rekisterinpitäjä

Vaasan Rakennuskorjaus Oy, 0501231-8
Vöyrinkatu 13, 65100 VAASA
Puhelin 06 320 9100

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Vaasan Rakennuskorjaus Oy
Toimitusjohtaja Tom Rabb
Vöyrinkatu 13, 65100 VAASA
Puhelin 06 320 9115etunimi.sukunimi(at) vaasanrakennuskorjaus.fi

3. Rekisterin nimi
Vaasan Rakennuskorjaus Oy:n työnhakijarekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin pääasiallinen käyttötarkoitus on työhakemusten hallinta, hoitaminen ja ylläpito. Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään työnhakijoiden haastattelujen järjestämiseen, työnhakijoiden suuntaan tapahtuvaan viestintään ja rekrytoinnin toteuttamiseen.
Henkilötietojen käsittelyn peruste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilörekisteriin on mahdollista tallentaa seuraavia tietoja:
• henkilön nimi
• sähköpostiosoite
• matka- ja/tai muu puhelinnumero
• kotiosoite
• henkilötunnus
• työhistoria
• muut hakijan mahdollisesti esittämät tiedot

6. Henkilötietojen säilytysaika
Valituksi tulematta jääneiden tiedot poistetaan viimeistään 12:n kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä. Rekisteröity voi vaatia itseään koskevien tietojen poistamista jo aiemmin.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot kerätään rekisteröityneeltä itseltään tai ne saadaan rekrytointiyrityksen kautta mutta tuolloinkin rekisteröidyn itsensä alun perin toimittamina.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja luovutetaan tämän tietosuojaselosteen kohdassa 4 kuvattuihin käyttötarkoituksiin, kuitenkin aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterissä olevia henkilötietoja ulkopuolisille ilman rekisteröidyn erillistä suostumusta, paitsi rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto
Säilytetään tilassa, johon vain määrätyillä henkilöillä on pääsy.
B. Sähköisesti talletetut tiedot
Tietojen käsittelyyn osallistuvalla rekisterinpitäjän henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin työnhakijatietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

11. Profilointi
Rekisterinpitäjä ei hyödynnä tietoja profilointitarkoituksissa.

12. Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia, joita rekisterinpitäjä kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välinen työnhakijasuhde. Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan Yhteydenotot mukaisesti. Rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.
Rekisteröidyn henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet
13.1 Oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisterinpitäjän työnhakijarekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan Yhteydenotot mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Kerran vuodessa tehtynä tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.
13.2 Oikeus vaatia tiedon korjaamista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
Rekisteröity voi toimittaa virheen havaittuaan tiedon korjaus-, poistamis- tai rajoittamispyynnön tämän tietosuojaselosteen kohdan Yhteydenotot mukaisesti.
Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön. 
13.3 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut työntekijärekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa itselleen tai siirrettäväksi toiselle rekisterinpitäjälle.
13.4 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole toiminnassaan noudattanut soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
13.5 Muut oikeudet
Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle tämän tietosuojaselosteen kohdan Yhteydenotot mukaisesti.

14. Yhteydenotot
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kohdassa 2 esitettyyn henkilöön. Rekisterinpitäjä tai kohdassa 2 esitetty henkilö voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.